خیلی خوب

all right (صفت / adjective, قید / adverb)

توجه: شکل غیر استاندارد یا غیر رسمی این عبارت ممکن است به صورت
alright
نیز نوشته شود. کلمه مترادف این عبارت
OK
است.