خیلی راه را / رو / راهو رانندگی کرده ام / کردم.

It has been a long drive. (جمله / sentence)

توجه: در جمله انگلیسی بالا به شخص «من» اشاره نشده است و به طور کلی این جمله برای همه ی اشخاص مفرد یا جمع می تواند به کار برود. ضمناً، چون انگلیسی زبان ها به حرف زدن به صورت خلاصه عادت دارند، ممکن است این جمله را به صورت
It’s been a long drive.
یا
Been a long drive.
نیز بیان کنند.