خیلی راه را / رو / راهو رانندگی کرده ام / کردم.

It has been a long drive. (جمله / sentence) توجه: در جمله انگلیسی بالا به شخص «من» اشاره نشده است و به طور کلی این جمله برای همه ی اشخاص مفرد یا جمع می تواند به کار برود. ضمناً، چون انگلیسی زبان ها به حرف زدن به صورت خلاصه عادت دارند، ممکن است این جمله […]

خیلی خوب

all right (صفت / adjective, قید / adverb) توجه: شکل غیر استاندارد یا غیر رسمی این عبارت ممکن است به صورت alrightنیز نوشته شود. کلمه مترادف این عبارتOKاست.